1. Kto może realizować projekty w ramach RPO WD?
W ramach Osi Priorytetowych  dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o dofinansowanie projektów ubiegać się mogą  różnorodne podmioty, w tym:
● mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 ● jednostki samorządu terytorialnego,
 ● organizacje pozarządowe,
 ● podmioty ekonomii społecznej,
 ● instytucje nauki i edukacji, rynku pracy oraz integracji społecznej,
 ● wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki dotyczące potencjalnego realizatora projektu, jakie mogą zostać określone w regulaminie danego naboru wniosków.
Osoby prywatne chcące skorzystać z Programu (tj. zainteresowane np. szkoleniem, stażem lub dotacją na założenie własnej firmy) mogą wziąć udział w realizowanych projektach.
 
2. Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), odpowiedzialny jest za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w zakresie:
 
- Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
- Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
- Działania 8.3 Samozatrudnienie przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
- Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
- Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań
outplacementowych
- Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP
- Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy
oraz
- Działania 9.1 Aktywna Integracja
- Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
- Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
- Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie Społeczne
 
Formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach powyższych Działań szczegółowo opisane są w Regulaminach do ogłaszanych konkursów dostępnych w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.  Ponadto dokładne informacje na temat wsparcia projektów zawiera Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.
 
3. Jak starać się o dofinansowanie?
Projekty w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie i IX Włączenie społeczne wybierane są w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
Tryb pozakonkursowy skierowany jest do powiatowych urzędów pracy. Inne instytucje zainteresowane realizacją projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych, mogą składać wnioski w ściśle określonych terminach, w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.
Na każdy rok opracowywany jest harmonogram naboru wniosków. Dla każdego naboru przygotowywany jest regulamin oraz organizowane jest spotkanie informacyjne.
 
4. Harmonogram naborów wniosków  
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2022 (z 21.03.2022 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2022 (z 24.01.2022 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2021 (z 21.06.2021 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2021 (z 18.05.2021 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2021 (z 30.03.2021 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2021 (z 23.11.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (z 12.10.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 18.09.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 15.09.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 22.07.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 7.07.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 9.06.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 15.04.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie
pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 12.03.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 12.02.2020 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 30.12.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2020 (archiwalny z 25.11.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 ( z 30.10.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 (archiwalny z dnia 8.10.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 (archiwalny z dnia 27.08.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 (wersja archiwalna z dnia 6.08.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie
pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 (wersja archiwalna z dnia 10.07.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie/wykaz zmian pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 (wersja archiwalna z dnia 1.04.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 (wersja archiwalna z dnia 26.02.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 (wersja archiwalna z dnia 29.01.2019 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 ( wersja archiwalna z dnia 05.11.2018 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 ( wersja archiwalna z dnia 11.10.2018 r.) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na 2019 (wersja  z dnia 3.07.2018 r.) pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2018 ( wersja aktualna z 4.12.2018 r.) - uzasadnienie zmian pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2018 ( wersja archiwalna z 28.08.2018 r.) - uzasadnienie zmian pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna   z 7.07.2018 r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z 19.06.2018 r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z 4.06.2018 r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja aktualna z dnia 18.12.2017 r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja aktualna z dnia 18.12.2017 r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z dnia 8.11.2017 r.)
pobierz plik
Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  na 2018 rok. (wersja aktualna z 26.06.2017 r.) pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja aktualna z 21.09.2017 r.)*  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 23.08.2017 r.)*  Wykaz zmian
pobierz plik
* - komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 stanowiacego, w zakresie ww. konkursu, odstępstwo od zapisów harmonogramu (z dnia 28.08.2017 r.) pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalnalna z 4.07.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 21.06.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 9.05.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 21.03.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 14.02.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja aktualna z 20.01.2017r.) Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 21.11.2016r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja aktualna z 21.11.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 26.09.2016r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2016
(wersja z 26.09.2016r.) Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja aktualna z 26.09.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 27.07.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja aktualna z 27.07.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 29.06.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 10.03.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 25.11.2015r.)
pobierz plik 
Harmonogram naboru wniosków na rok 2016
(wersja archiwalna)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2015
(wersja archiwalna)
pobierz plik

5. Komisja Oceny Projektów  (KOP)

Regulamin Komisji Oceny Projektów (z 23.05.2022 r.) - pobierz plik
Regulamin Komisji Oceny Projektów (z 10.09.2020 r.) dotyczy naborów ogłaszanych od 10.09.2020 r. - pobierz plik
Regulamin Komisji Oceny Projektów (z 27.09.2019 r.) dla KOP przeprowadzanych od 5.09.2019 r.) - pobierz plik

Regulamin Komisji Oceny Projektów (publ. 24.04.2019 r.) - pobierz plik
Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP) (wersje archiwalne) - przejdź

Eksperci oceniający wnioski

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów (obowiązujący od 27.10.2016 r.) - pobierz plik
Zmieniony uchwałą nr 5416/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1.06.2022 r.  załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. (zmiana nie dotyczy dziedzin przyporządkowanych do DWUP-IP RPO WD) - pobierz plik
Zmieniony uchwałą nr 3813/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.05.2017r.  załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. (zmiana nie dotyczy dziedzin przyporządkowanych do DWUP-IP RPO WD) - pobierz plik


Klauzule informacyjne obowiązujące w IP RPO WD w ramach RPO WD 2014-2020 dla:
  • ekspertów i kandydatów na ekspertów - pobierz plik
    oraz
  • osób, które złożyły dokumenty w ramach naboru kandydatów na ekspertów i nie zostały wpisane do wykazów kandydatów na ekspertów - pobierz plik
zawierające niezbędne dane dotyczące podmiotu przetwarzającego dane osobowe, podstaw prawnych przetwarzania tych danych oraz przysługujących praw osobom, których dane osobowe są przetwarzane.


Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (z 18.10.2022 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (wersja archiwalna z 29.12.2020 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (wersja archiwalna z 11.09.2019 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (wersja archiwalna z 27.10.2017 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (wersja archiwalna z 03.03.2017 r.) - pobierz plik


Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia (z dnia 25.10.2022 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia (wersja archiwalna z dnia 6.02.2020 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia (wersja archiwalna z dnia 28.09.2018 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia (wersja archiwalna z dnia 09.02.2016 r.) - pobierz plik

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (z dnia 25.10.2022 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach
dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 28.10.2020 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach
dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 13.07.2020 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach
dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna ( wersja archiwalna z dnia 29.05.2019 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach
dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 24.01.2019 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 13.12.2018 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach
dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 27.02.2017 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 18.04.2016 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 21.03.2016 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 12.02.2016 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 11.12.2015 r.) - pobierz plik


Obligatoryjne programy szkoleniowe dla oceniających projekty w ramach RPO WD 2014-2020

Ochrona zdrowia

Komunikat nr 5 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 19.12.2019 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 4 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 18.09.2018 r.) - pobierz plik

Komunikat nr 3 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 27.11.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 2 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 24.02.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 1 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 26.01.2017 r.) - pobierz plik


Intergracja społeczna

Komunikat nr 7 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 19.12.2019 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 6 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 21.11.2018 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 5 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 27.11.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 4 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 24.02.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 3 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna (13.09.2016 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 2 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 22.08.2016 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 1 w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 16.02.2016 r.) - pobierz plik


Zatrudnienie

Komunikat nr 6 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 19.12.2019 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 5 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 27.11.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 4 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 24.02.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 3 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie (13.09.2016 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 2 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 22.08.2016 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 1 w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 15.01.2016 r.) - pobierz plik


Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw

Komunikat nr 5 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 19.12.2019 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 4 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 27.11.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 3 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 10.08.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 2 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 24.02.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 1 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 26.01.2017 r.) - pobierz plik