Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19. Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Opublikowaliśmy, w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19 - pobierz plik ...

Aktualizacja SzOOP RPO WD 2014-2020

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz KS na lata 2014-2020. Aktualizacja

Opublikowaliśmy w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19. Zmiana regulaminu - zwiększenie alokacji na konkurs.

Wprowadziliśmy II zmianę w regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19 polegającą na zwiększeniu alokacji na konkurs. Informacja o II zmianie wprowadzonej w regulaminie konkursu , ogłoszenie o konkursie, ...

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Możliwość uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy”. 25 września 2019 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych Oddział w Wałbrzychu  – Inspektoratem  w Jeleniej Górze zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne zorganizowane w...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji. Aktualizacja.

Opublikowaliśmy w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zaktualizowane - obowiązujące od 11.09.2019 r. - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze...

Aktywizacja osób bezrobotnych na Dolnym Śląsku przy pomocy środków unijnych. Spotkanie informacyjne 23 września we Wrocławiu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych na Dolnym Śląsku przy pomocy środków unijnych" ...

Konferencje ZIT WrOF. Fundusze dla niepełnosprawnych oraz Fundusze dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych. Wrocław 1 i 2 października br.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na: Konferencję pn.: „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19. Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej po procedurze odwoławczej.

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wynik naborów   listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19 -   pobierz plik ...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19. Zmiana terminu naboru i załącznika do regulaminu.

Wprowadziliśmy zmiany w regulaminie konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19. Informację o I zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu , ogłoszenie o konkursie , zaktualizowany Regulamin konkursu , zaktualizowany...

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w związku z procedurą odwoławczą - sierpień 2019 r.

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   pod   KOMUNIKATEM IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie...

Konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18. Zestawienie podpisanych umów.

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zestawienie zawartych umów w ramach konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18 -   pobierz plik ...

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19

Opublikowaliśmy w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19 - pobierz plik

Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego - w ramach Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Opublikowaliśmy w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego  - pobierz plik oraz załaczniki do ww. regulaminu - ...

Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok. Aktualizacja

Opublikowaliśmy, w sekcji   Jak skorzystać z programu   (pkt 4.Harmonogram naboru wniosków)   zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktualizacja wytycznych programowych

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   zostały opublikowane zaktualizowane, obowiązujące od dnia 20 sierpnia 2019r.     Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków...

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na:   ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW   Temat...

Aktualizacja wytycznych programowych

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane, obowiązujące od dnia 8 sierpnia 2019r.  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19. Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji.

Opublikowaliśmy, sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie  RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19 -   pobierz plik ...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18. Aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania oraz zestawienia podpisanych umów.

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów : zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania po rozstrzygnięciu odwołań  -   pobierz plik zestawienie zawartych umów - pobierz plik ...

Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok. Aktualizacja

Opublikowaliśmy, w sekcji   Jak skorzystać z programu   (pkt 4.Harmonogram naboru wniosków)   zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Aktualizacja

Opublikowaliśmy, w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu...

Aktualizacja SzOOP RPO WD 2014-2020

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19. Wrocław 25 lipca br.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie  nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19 . Nabór projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami...

Konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18. Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania.

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów ,   listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18   - zaktualizowaną po rozstrzygnięciu odwołań -   ...

Wyświetlanie 1 - 25 z 756 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25