Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów FAQ-odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego konkursu - pobierz plik

Ogłosiliśmy w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów Konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 (typ projektów 8.2.A - 8.2.C). Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów od 30 roku...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami , zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w czerwcu 2022 r. -   ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia