Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

I. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027) - przejdź do informacji na stronie Instytucji Zarządzającej Programem FEDS 2021-2027   Informacje o naborach wniosków w ramach FEDS 2021-2027 ...

Dnia 24 stycznia 2024 r. Uchwałą nr 8079/VI/24 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD...

Aktualizacja SZOOP RPO WD 2014-2020

Dnia 26 lutego 2024 r. został  zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).   SZOOP RPO WD 2014-2020 v 99- luty 2024 ...

Informujemy, że dnia 11.12.2023 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.   Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą nr 7634/VI/23 Zarządu Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia