Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Opublikowaliśmy, w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów , prezentację ze spotkania/szkolenowego dla wnioskodawców - Wrocław, 29.07.20 r. - pobierz plik ...

Zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20 - Aktywna integracja (9.1.A - drugi typ operacji oraz 9.1.C.) - na...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i powiatowe urzędy pracy z województwa dolnoślaskiego prowadzą nabory wniosków, umożliwiające firmom , a także osobom samozatrudnionym i organizacjom pozarządowym, jednostką kultury, kościołom...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia