Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich w UMWD zaprasza na bezpłatne szkolenie : „Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020 " Szkolenie odbędzie się (online) 27 stycznia 2021 r. od...

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach  konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20 -   pobierz plik ...

21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego...

Opublikowaliśmy w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w konkursie nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-411/20 - pobierz plik ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia