Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Zapraszamy przedstawicieli   instytucji   (potencjalnych beneficjentów)   zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach   konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 na spotkanie...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Zapraszamy przedstawicieli   instytucji   (potencjalnych beneficjentów)   zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach   k onkursu nr   RPDS.08.07.00-IP.02-02-379/ 20 na...

Opublikowaliśmy, w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-366/19 - pobierz plik ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia