Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

27 listopada 2023 r. Uchwałą nr 7800/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD...

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

I. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027) - przejdź do informacji na stronie Instytucji Zarządzającej Programem FEDS 2021-2027   Informacje o naborach wniosków w ramach FEDS 2021-2027 ...

Dnia 31 października  2023 r. Uchwałą nr 7640/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO...

Za nami " Konferencja podsumowująca wdrażanie perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach PO WER i RPO ", która odbyła się 19 października we Wrocławiu. Oprócz podsumowania wdrażania RPO WD 2014-2020 i PO WER 2014-2020...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia