Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Działamy zdalnie, ale jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek !!! - więcej   Cykl wideokonferencji dla przedsiębiorców - tracza antykryzysowa dla biznesu (publ. 22.05.2020 r.) - przejdź   Nabory wniosków, umożliwiające...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju zaprasza na cykl wideokonferencji , których zadaniem jest: informowanie przedsiębiorców o przyjętych rozwiązaniach prawnych, mających na celu...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Publikujemy informacje MPiPR o cześciowym zawieszeniu stosowania: • Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia