Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zestawienie podpisanych umów w ramach konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19 -   pobierz plik ...

Przesuwamy na styczeń 2021 r. termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20. Decyzję tę podjęliśmy w związku z dużą liczbą wniosków podlegających ocenie w obsługiwanych równolegle konkursach oraz...

Opublikowaliśmy w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów listę projektów wybranych do dofinansowania - po procedurze odwoławczej - w konkursie nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-374/19 - pobierz plik ...

Opublikowaliśmy w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 09.11.2020 r. zmieniony Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - pobierz plik ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia