Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich w UMWD zaprasza na   bezpłatne szkolenie : „Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020 " Szkolenie odbędzie się (online)   12 maja ...

Przesuwamy na czerwiec 2021 r. termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20. Decyzję tę podjęliśmy w związku z dużą liczbą wniosków podlegających ocenie w ramach konkursu oraz utrudnieniami w procesie oceny...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów informację o I zmianie w regulaminie konkursu nr   RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20 - zwiększenie alokacji. Informacja o I zmianie w Regulaminie...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia