Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Przesuwamy na kwiecień 2021 r. termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20. Decyzję tę podjęliśmy w związku z dużą liczbą wniosków podlegających ocenie w ramach konkursu, zaangażowania w pracę wynikającą z...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   pod   komunikatem ... w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów ...,    ...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich w UMWD zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia