Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Opublikowaliśmy w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 - pobierz plik ...

Opublikowaliśmy, w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-379/20 - pobierz plik ...

Tarcza antykryzysowa obowiązuje. Część rozwiązań zgodnie z wolą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dofinansowanie zatrudnienia przewidziano dla firm w...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 wzywa do wypełnienia informacji na temat projektu współfinansowanego z EFS  planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym. W...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia