Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach konkursu nr   RPDS.08.07.00-IP.02-02-383/20. Projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   pod   komunikatem ... w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów ...,    ...

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów ,  FAQ-odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu .

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia