Instytucja zarządzająca - Jest odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i wdrażanie RPO WD i za przestrzeganie i stosowanie regulacji i zasad

Instytucje Pośredniczące w realizacji Programu - Instytucja Zarządzająca może delegować część swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczącej.

Komitet Monitorujący - Komitet Monitorujący RPO WD działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej

Wykaz kandydatów na ekspertów - Eksperci powoływani są do oceny merytorycznej i strategicznej wniosków o dofinansowanie na realizację projektów

Zarządzeniem Nr 25/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostało zmienione Zarządzenie Nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna.

Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 - Zatrudnienie oraz Integracja społeczna - pobierz plik

Zatwierdzony Zarządzeniem nr 117/2015 przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Wykaz kandydatów na ekspertów prowadzony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucję Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna - pobierz plik