WIDOK ZAWARTOŚCI STRON
Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości. Twój projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom:

1. Weryfikacja wniosków o płatność – każdy złożony przez Ciebie wniosek o płatność zostanie sprawdzony pod kątem formalnym i rachunkowym; dodatkowo sprawdzone zostanie, czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi;
2. Kontrola w miejscu jego realizacji lub w twojej siedzibie – może być prowadzona w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu; kontroli podlegać będzie dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu; szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu, czy faktycznie projekt jest wykonywany;
3. Kontrola krzyżowa – realizowana będzie w sytuacji, gdy realizujesz więcej niż jeden projekt lub gdy realizowałeś projekty w latach 2007-13. Sprawdzane będzie, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki; w kontroli tej nie uczestniczysz – prowadzona jest ona bowiem na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym; możesz dowiedzieć się o niej tylko wówczas, gdy zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania i jesteś proszony o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji;
4. Kontrola na zakończenie – w ramach tej kontroli instytucja sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, którą zobowiązany jesteś posiadać; zakres czynności może też obejmować kontrolę w miejscu realizacji projektu;
5. Kontrola trwałości – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – co do zasady sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje
6. Innym kontrolom – realizowanym na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność zatwierdzoną w Rocznym Planie Kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok obrachunkowy 2023 – 2024, przyjęta Uchwałą nr 6754/VI/23 z dnia 11.04.2023 r. (publ. 13.04.2023 r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność. Zaktualizowana w Rocznym Planie Kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok obrachunkowy 2022 – 2023, przyjęta Uchwałą nr 5206/VI/22 z dnia 20.04.2022 r. (publ. 26.04.2022 r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność. Zaktualizowana w Rocznym Planie Kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2021 – 2022 przyjęta Uchwałą nr 4752/VI/21 z dnia 29.12.2021 r. (publ. 18.01.2022 r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność, ujęta w Rocznym Planie Kontroli Projektów RPO WD na rok 2021-2022 (publ. 27.04.2020 r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność, ujęta w Rocznym Planie Kontroli Projektów RPO WD na rok 2020-2021 (publ. 16.04.2020 r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność, ujętą w Aktualizacji Rocznego Planu Kontroli Projektów RPOWD na rok 2019-2020 (publ. 24.04.2019 r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność, ujętą w Aktualizacji Rocznego Planu Kontroli Projektów RPOWD na rok 2018 – 2019 (publ. 5.10.2018 r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność na rok obrachunkowy od 01.07.2018 do 30.06.2019 (publ. 12.04.2018r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność na rok obrachunkowy od 01.07.2017 do 30.06.2018 (publ. 17.04.2017r.) - pobierz plik

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność na rok obrachunkowy od 01.07.2016 do 30.06.2017 (publ. 18.04.2016r.) - pobierz plik

Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzona informacja pokontrolna. Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, otrzymasz zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia.