Poznaj nasze dobre praktyki wypracowane w projektach (23.03.20222 r.) - zobacz naszą infografikę

Poradnik "Praca, zdrowie, własny biznes, nowe kwalifikacje - nigdy nie jest za późno, aby działać.
" (26.10.2021 r.) - zobacz naszą infografikę

Poradnik pt. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wersja styczeń 2018 r.) - pobierz
Przykładowy wzór regulaminu rekrutacji do projektów (wersja styczeń 2018r.) - pobierz

Poradnik pt. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (archiwalna wersja z dnia 15.09.2016r.) - pobierz

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą - poradnik dla nowo powstałych przedsiębiorstw wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik dotyczący pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej (obowiązujący w konkursach w ramach Działania 9.1 ogłoszonych po 9 stycznia 2018 r.) - pobierz plik

Poradnik dotyczący pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9 (wersja archiwalna ) - pobierz plik

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów politykispójności 2014–2020 (18.05.2018r.) - pobierz plik

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 (JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020) - pobierz dokument

Centralny system teleinformatyczny SL2014:
- Podręcznik Beneficjenta SL 2014 ...więcej
Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta RPO WD 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne – wersja 1.1 z 03.10.2016 r. - pobierz plik
Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta RPO WD 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy (Działanie 8.1-8.4) i Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne – instrukcja do SL2014 - pobierz plik


Ulotka Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020