Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Opublikowaliśmy, w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19 - pobierz plik ...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami ,   zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Opublikowaliśmy w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Wprowadziliśmy II zmianę w regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19 polegającą na zwiększeniu alokacji na konkurs. Informacja o II zmianie wprowadzonej w regulaminie konkursu , ogłoszenie o konkursie, ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia