Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami , zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   pod   komunikatem ... w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów ...,    ...

Opublikowaliśmy w sekcji   Zapoznaj sie z  prawem i dokumentami   obowiązujące od 17 lutego  2023 r. Wytyczne dotyczące wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027 . ...

Opublikowaliśmy w sekcji   Zapoznaj sie z  prawem i dokumentami   obowiązujące od 8 lutego  2023 r. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021–2027   ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia