Witamy na stronie internetowej serwisu informacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP), poświęconego wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w zakresie:
 
- Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy  - 101 544 789 *
- Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy – 25 202 023
- Działania 8.3 Samozatrudnienie przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy – 51 764 706
- Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – 46 051 699
- Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań
outplacementowych – 9 411 765
- Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP – 18 823 529
- Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – 33 279 868
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy
oraz
- Działania 9.1 Aktywna Integracja – 118 736 728
- Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – 29 411 764
- Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych – 11 764 706
- Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej – 8 251 438
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie Społeczne
 
* - alokacja przewidziana na realizację Działania w ramach RPO 2014 - 2020

 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) pełni w RPO WD 2014-200 rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie ww. Działań.
Do zadań Instytucji Pośredniczącej należy: organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji działań.
 
RPO WD 2014-2020, to ponad 9 mld zł, które zostaną zainwestowane w najbliższych latach w rozwój regionu, poprzez realizację celów założonych w „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020". Głównym celem Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska. Priorytetem będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie m.in. zmniejszenie bezrobocia. Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku zostaną zainwestowane także m.in. w nowe drogi, nowoczesne, odnawialne źródła energii oraz w działania prospołeczne: edukację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 
Za zarządzanie RPO WD 2014-2020 odpowiada Instytucja Zarządzająca. Rolę Instytucji Zarządzającej Programem pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Instytucja zarządzająca odpowiada za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne.
 
Główny serwis informacyjny dotyczący RPO WD 2014-2020 jest prowadzony na www.rpo.dolnyslask.pl. Znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje zarówno dla potencjalnych beneficjentów jak i realizatorów projektów oraz obecnych i przyszłych odbiorców wsparcia oferowanego w ramach Programu.
 
W naszym serwisie koncentrujemy się na publikacji informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji oraz poznania wymogów i specyfiki projektów w ramach Działań, dla których DWUP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) - czytaj dalej