Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-335/18