Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne