Bezpłatne szkolenie - Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Online 22 czerwca 2022 r.