Aktualizacja SzOOP RPO WD 2014-2020

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   została opublikowana zaktualizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz dokument   ;   pobierz załączniki   . ...

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą - kwiecień 2018r.

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   w części PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA (IKUP, IZ oraz IP) pod   KOMUNIKATEM IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, dotyczący...

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020,

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) zagadnienia dotyczące korzystania z usług ekspertów zostały wyłączone z Wytycznych w zakresie trybów...

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualizacja.

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowne zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn - pobierz plik Zaktualizowana wersja wytycznych obowiązuje od 11.04.2018r. Komunikat MIiR i wykaz zmian...

Wyniki naboru wniosków skierowanych na konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17 . Aktualizacja.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana zaktalizowana po procedurze odwoławczej Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17 - pobierz plik

Wyświetlanie 1 - 5 z 478 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5