Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została publikowana Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  nr  nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17 -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik ...

Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  ogłasza nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług...

Aktualizacja SzOOP RPO WD 2014-2020

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   została opublikowana zaktualizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) -   pobierz dokument   ;   pobierz załączniki ...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki

W związku z ogłoszonym w dniu 15 lutego 2018 roku konkursem nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad...

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 - aktualizacja.

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   zostały opublikowane zaktualizowane, Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -   pobierz dokument ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 443 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5