SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS w ramach RPO WD 2014-2020
SOWA EFS RPDS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020).
Narzędzie wykorzystywane od 6 maja 2016r.  do wdrażania (naboru wniosków) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Dostęp do SOWA RPDS: http://generator-efs.dwup.pl

Aktualne wersje Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w generatorze wniosków SOWA EFS RPDS jak i Instrukcji użytkownika SOWA EFS RPDS dla Wnioskodawców/Benficjentów są publikowane w zakładce Pomoc na http://generator-efs.dwup.pl

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w generatorze wniosków SOWA EFS RPDS (wersja 1.1 archiwalna z 13.05.2016r.) - pobierz plik

CENTRALNY SYSTEM INFORMATYCZNY
System informatyczny (np. Centralny  System Informatyczny czy Lokalny System Informatyczny) służy do wspierania działań związanych z obsługą projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie aż do momentu rozliczenia się z wydatków poniesionych w projekcie.
 
Centralny System Informatyczny jest prowadzony na poziomie krajowym i wspiera realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z Centralnym Systemem Informatycznym połączone są systemy informatyczne prowadzone w ramach poszczególnych programów (np. Lokalne Systemy Informatyczne).
 
Za pomocą systemu informatycznego możesz:
  • wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
  • obsługiwać projekt od momentu podpisania umowy,
  • składać wnioski o płatność,
  • kontaktować się z instytucją odpowiedzialną za dane działanie lub poddziałanie, z którego otrzymałeś dofinansowanie na realizację swojego projektu.
  Aby skorzystać z systemu, wejdź na stronę
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pracy w systemie zachęcamy do zapoznania się z multimedialną instrukcją SL2014 oraz Podręcznikiem Beneficjenta w zakresie EFS

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności Systemu użytkownikom upoważnionym do jego obsługi. Za opracowanie niniejszego podręcznika odpowiada Ministerstwo Rozwoju, natomiast Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dokonała uzupełnienia zapisów, dostosowując tym samym jego treść do zasad obowiązujących projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 Podręcznik beneficjenta i instrukcja multimedialna (wersja 1.6) - pobierz