Dla kogo jest Program?
Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa dolnośląskiego możesz korzystać na dwa sposoby:
bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt
oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dokładne informacje na temat wsparcia projektów zawiera Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.

 
Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?
Z Regionalnego Programu dla województwa dolnośląskiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.
Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów
 
Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?
Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.
Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:
- osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
- osób do 25 roku życia,
- osób w wieku 50+,
- mam wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
- osób niepełnosprawnych,
- mieszkańców mniejszych miejscowości,
- właścicielu i pracowników przedsiębiorstw.