Horyzontalna zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wdrażana w ramach funduszy europejskich 2014-2020 ma urzeczywistnić zapisy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dostępność środków europejskich powinna być szansą na postęp dla wszystkich obywateli, w tym tych z niepełnosprawnościami i o różnych potrzebach funkcjonalnych.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 nakładają na każdego projektodawcę obowiązek zaplanowania, a następnie zrealizowania wszystkich działań, które są niezbędne do umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami udziału w projekcie.

Należy jednocześnie pamiętać, że nawet jeżeli projekt nie jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, to jego trwałe efekty, jak np. wybudowana droga, nowo otwarte muzeum czy rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, mają być dostępne i służyć wszystkim w równym stopniu.
 

Dokumenty oraz publikacje

Zapoznaj się z dokumentami, które gwarantują osobom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do projektów unijnych oraz z publikacjami, które przybliżą Ci, jak mogą korzystać z Funduszy Europejskich osoby z niepełnosprawnościami ...więcej