Powrót

Konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 (typ projektów 8.2.A - 8.2.C). Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.