Powrót

Konkurs nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-374/19. Lista projektów wybranych do dofinansowania, po zwiększeniu alokacji na konkurs.