Powrót

Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Bezpłatne szkolenie.