Powrót

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Aktualizacja i częściowe zawieszenie stosowania.