Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17