Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17