Zmiany regulaminów konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Zmiana nr IV do Regulaminu konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15 - Informacja o IV zmianie w Regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15 - pobierz plik - zmieniony Regulamin konkursu - pobierz plik - zmienione załączniki nr 4-6 (wzory umów) oraz dodatkowy nowy załącznik nr 18 - pobierz pliki Pozostałe...

Aktualizacja formularza Excel dla konkursów w ramach Działania 8.4 oraz plik naprawczy do wcześniejszego formularza.

Instytucja Organizująca Konkurs dokonała aktualizacji formularza Excel dla konkursów ogłoszonych w ramach Działani 8.4 Godzenia życia zawodowego i prywatnego Wydruk poprzedniej wersji pozwalał na drukowanie arkusza "słowniki programowe", który nie powinien być widoczny. Dodatkowo IOK umieściła plik naprawczy pozwalający na...

Pytania i odpowiedzi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane Pytania i odpowiedzi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych w kontekście Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet...

Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD)

Informujemy, że w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami została opublikowana zaktualizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) - pobierz dokument Załączniki do SzOOP RPO WD - pobierz Informacja o zmianach...

Zaktualizowany formularz Excel-konkurs 8.4

Instytucja Organizująca Konkurs dokonała aktualizacji formularza Excel dla konkursu 8.4. Poprzednia wersja nie pozwalała na przygotowanie zadań do wydruku. Obowiązujący formularz wraz z instrukcją dostępny jest tutaj  

Wyświetlanie 451 - 455 z 505 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5