Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki

W związku z ogłoszonym w dniu 15 lutego 2018 roku konkursem nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - mieszkania chronione i wspomagane

W związku z ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2017 roku konkursem, na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych, nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych...

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka).

Gmina Wrocław pełniącą funkcję IP w ramach instrumentu ZIT WrOF, zaprasza na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka) ...więcej

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Prawo zamówień publicznych wraz z zasadą konkurencyjności oraz Wydatki kwalifikowalne.

Gmina Wrocław pełniącą funkcję IP w ramach instrumentu ZIT WrOF, zaprasza na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.   Prawo zamówień publicznych wraz z zasadą konkurencyjności (5 lub 6 grudnia br.) ...więcej  oraz Wydatki kwalifikowalne ( 11 lub 12 grudnia) ...więcej Zgłoszenia uczestników...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficjentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r.  o cykl spotkań mających na celu m.in. przybliżyć zarys procedury Prawa Zamówień Publicznych w kontekście możliwości wystąpienia nieprawidłowości , zostaną również omówione ...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

W związku z ogłoszonym w dniu 12 października 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu. Spotkanie dla...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficjentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r. o dodatkowy cykl szkoleń o tematyce ogólnej . Na spotkaniach poruszane będą zagadnienia dotyczące różnych etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie projektów. ...więcej ...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

W związku z ogłoszonymi w dniu 27 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania   8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych   Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Typy projektów - 9.1 A oraz 9.1 C

W związku z ogłoszonymi w dniu 8 sierpnia 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja , Poddziałania  9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Szanowni Państwo informujemy o zmianie terminu spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców, związanego z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5, które pierwotnie zaplanowano na 11.08.2017 r. Z przyczyn od nas niezależnych termin musi zostać zmieniony. O nowym terminie spotkania zostaniecie Państwo...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 9 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie...

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Wałbrzych 4 sierpnia 2017 r.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Urzędu Miasta w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawią możliwości w zakresie pozyskania środków unijnych będących w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020....

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Świdnica 4 sierpnia 2017 r.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Urzędu Miasta w Świdnicy pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawią możliwości w zakresie pozyskania środków unijnych będących w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. ...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 3 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

W związku z ogłoszonym w dniu 21 czerwca 2017 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach typu operacji 9.1.B., tj. projektów na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających...

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty. Wrocław - wrzesień 2017r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizuje w swojej siedzibie we Wrocławiu warsztaty z zakresu prawidłowej realizacji projektów. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wypełniania formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres grzegorz.kucharski@dwup.pl oraz zgłaszanie na formularzu problemów jakie powinny być...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców, OPS-y i PCPR-y. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

W związku z ogłoszonym w dniu 31 maja 2017 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 dotyczącym projektów składanych w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje...

Spotkanie informacje dla projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17. Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

W związku z ogłoszonym w dniu 13 marca 2017 roku konkursem  nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjne dla potencjalnych...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkursy w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

W związku z ogłoszonymi w dniu 6 marca 2017 roku konkursami w ramach Osi 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.   -...

Spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów - Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Spotkanie dla realizatorów projektów zostanie zorganizowane w dniu 28.02.2017r . w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu...

Spotkania informacyjne beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania informacyjne dla realizatorów projektów (beneficjentów) w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Spotkania zostaną zorganizowane w dniach 23.02.2017r. oraz 24.02.2017r . w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców związane z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

W związku z ogłoszonym w dniu 8 lutego 2017 roku konkursem nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 w ramach w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki...

Spotkanie informacyjne dla dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców - 15 grudnia br. Wrocław

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania pracowników spośród uczestników projektów skierowanych do pozostających bez zatrudnienia osób młodych jak również skorzystania z możliwości dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej szkoleń i...

Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Poszerzamy Perspektywę” – 16.12.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konferencji Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Poszerzamy Perspektywę, która odbędzie się 16 grudnia 2016 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1 (Hala Stulecia) o godz. 10:00. Podczas konferencji zaprezentowane...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców (OPS i PCPR) związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 9.1 RPO WD – 6 i 8 grudnia 2016 r.

W związku z ogłoszonymi w dniu 31 października 2016 roku konkursami w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, - kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania informacyjne dla...

Wyświetlanie 1 - 25 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25