Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (realizatorów) projektów (poza OPS i PCPR) w ramach Działania 9.1 i 9.2 RPO WD 2014-2020, w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław 16 kwietnia 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Spotkanie dla realizatorów projektów (Organizacje Pozarządowe)  zostanie...

Spotkanie informacyjne dla projektodawców (OPS-y i PCPR-y). Wrocław, 10 kwietnia 2018r. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18.

W związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2018 roku konkursem  nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 10 kwietnia br., we Wrocławiu , spotkanie informacyjne dla potencjalnych...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (Powiatowe Urzędy Pracy) projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działania 8.1 RPO WD w 2018 roku

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działania 8.1 RPO WD w 2018 roku Spotkanie dla Beneficjentów (Powiatowe Urzędy Pracy )  zostanie zorganizowane w dniu   5.04.2018r . we Wrocławiu . Formularz...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (realizatorów) projektów z obszaru włączenia społecznego (Działanie 9.1 oraz 9.2) w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych - Wrocław, 26 marca 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 oraz 9.2 .Spotkanie dla realizatorów (OPS, PCPR, Gminy , Powiaty) projektów Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 26.03.2018r . we Wrocławiu - formularz...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

W związku z ogłoszonym w dniu 23 lutego 2018 roku konkursem nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki

W związku z ogłoszonym w dniu 15 lutego 2018 roku konkursem nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - mieszkania chronione i wspomagane

W związku z ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2017 roku konkursem, na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych, nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych...

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka).

Gmina Wrocław pełniącą funkcję IP w ramach instrumentu ZIT WrOF, zaprasza na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka) ...więcej

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Prawo zamówień publicznych wraz z zasadą konkurencyjności oraz Wydatki kwalifikowalne.

Gmina Wrocław pełniącą funkcję IP w ramach instrumentu ZIT WrOF, zaprasza na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.   Prawo zamówień publicznych wraz z zasadą konkurencyjności (5 lub 6 grudnia br.) ...więcej  oraz Wydatki kwalifikowalne ( 11 lub 12 grudnia) ...więcej Zgłoszenia uczestników...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficjentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r.  o cykl spotkań mających na celu m.in. przybliżyć zarys procedury Prawa Zamówień Publicznych w kontekście możliwości wystąpienia nieprawidłowości , zostaną również omówione ...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

W związku z ogłoszonym w dniu 12 października 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu. Spotkanie dla...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficjentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r. o dodatkowy cykl szkoleń o tematyce ogólnej . Na spotkaniach poruszane będą zagadnienia dotyczące różnych etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie projektów. ...więcej ...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

W związku z ogłoszonymi w dniu 27 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania   8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych   Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Typy projektów - 9.1 A oraz 9.1 C

W związku z ogłoszonymi w dniu 8 sierpnia 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja , Poddziałania  9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Szanowni Państwo informujemy o zmianie terminu spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców, związanego z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5, które pierwotnie zaplanowano na 11.08.2017 r. Z przyczyn od nas niezależnych termin musi zostać zmieniony. O nowym terminie spotkania zostaniecie Państwo...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 9 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie...

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Wałbrzych 4 sierpnia 2017 r.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Urzędu Miasta w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawią możliwości w zakresie pozyskania środków unijnych będących w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020....

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Świdnica 4 sierpnia 2017 r.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Urzędu Miasta w Świdnicy pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawią możliwości w zakresie pozyskania środków unijnych będących w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. ...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 3 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

W związku z ogłoszonym w dniu 21 czerwca 2017 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach typu operacji 9.1.B., tj. projektów na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających...

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty. Wrocław - wrzesień 2017r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizuje w swojej siedzibie we Wrocławiu warsztaty z zakresu prawidłowej realizacji projektów. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wypełniania formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres grzegorz.kucharski@dwup.pl oraz zgłaszanie na formularzu problemów jakie powinny być...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców, OPS-y i PCPR-y. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

W związku z ogłoszonym w dniu 31 maja 2017 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 dotyczącym projektów składanych w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje...

Spotkanie informacje dla projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17. Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

W związku z ogłoszonym w dniu 13 marca 2017 roku konkursem  nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjne dla potencjalnych...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkursy w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

W związku z ogłoszonymi w dniu 6 marca 2017 roku konkursami w ramach Osi 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.   -...

Spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów - Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Spotkanie dla realizatorów projektów zostanie zorganizowane w dniu 28.02.2017r . w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu...

Wyświetlanie 1 - 25 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25