Nabory

Konkurs nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A)

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków w celu wyboru operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój...

Identyfikacja projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy RPO WD 2014-2020

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8   Rynek Pracy,   Działania 8.2   Wsparcie osób poszukujących pracy   RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 wzywa...

Konkurs nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-305/18 (typ operacji 9.3 B)

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9...

Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18. Projekty pozakonkursowe PUP.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy    Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego,...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych –...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki. Konkurs dotyczy...

Nabór fiszek projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 8.1 Projekty PUP

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 ogłasza wezwanie do wypełnienia...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej: Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 dotyczy projektów w ramach Osi...

Wyświetlanie 1 - 10 z 61 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15

Instytucja Organizująca Konkursu informuje, że wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów przekazane do oceny kryteriów merytorycznych w ramach etapu oceny formlano-merytorycznej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej w konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15 zostały ocenione negatywnie (z powodu...

Wyniki naboru konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 02.11.2016r.)  - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15 (wersja zaktualizowana uwzględniająca rozstrzygnięcia w ramach procedury odwoławczej)- pobierz plik Lista projektów wybranych do...

Wyniki naboru konkurs nr RPDS.08.04.03-IP.02-02-019/15 - AJ

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 02.11.2016r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.08.04.03-IP.02-02-019/15 - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik ...

Wyniki naboru konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-069/16 - AJ

Wszystkie wnioski przekazane do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały ocenione negatywnie (z powodu niespełnienia przynajmniej jednego z kryteriów zawartych w części A i/lub B Karty Oceny Formalno-Merytorycznej). W związku z powyższym nie zostanie opublikowana lista rankingowa dla w/w konkursu. Lista członków KOP...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.05.00.-IZ.00-02-028/15

Informujemy, że w dniu 23.08.2016 r. została zawarta umowa na realizację projektu w ramach naboru nr RPDS.08.05.00.-IZ.00-02-028/15 (Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych). Infomacje o projekcie wraz danymi kontaktowymi - pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 9.03.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 4.01.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 14.12.2016r.)  - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 7.11.2016r.)  -...

Wyniki naboru konkurs RPDS.09.01.03-IP.02-02-010/15 - OPS i PCPR - AJ

Instytucja Organizująca Konkursu informuje że, wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów przekazane do oceny kryteriów merytorycznych w ramach etapu oceny formlanomerytorycznej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej w konkursie nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-010/15 zostały ocenione negatywnie (z powodu...

Zestawienie zawartych umów w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

Zestawienie zawartych umów w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej - pobierz plik

Wyniki naboru konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15

Zestawienie zawartych umów w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (z dnia 29.06.2016r.) - pobierz plik Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 - pobierz plik Lista...

Wyniki naboru projektów pozakonkursowych (PUP) zrealizowanego w ramach Działania 8.1 - Nabór 2016 r.

Lista zawartych umów z PUP (nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-071/16) - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych (PUP) wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 (nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-071/16), według stanu na dzień 1.06.2016 r.  - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych (PUP) wybranych do...

Wyświetlanie 41 - 50 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10