Nabory

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych –...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki. Konkurs dotyczy...

Nabór fiszek projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 8.1 Projekty PUP

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 ogłasza wezwanie do wypełnienia...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej: Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 dotyczy projektów w ramach Osi...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty: na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Konkurs nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17

  Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Konkurs nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17 dotyczy...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17

Uwaga! Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby konkursu przez konkurs horyzontalny rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczony dla wszystkich Beneficjentów przewidzianych do aplikowania w Działaniu 8.4 – typ projektu A i obejmujący projekty realizowane na obszarze...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

  Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-069/16 - AJ

Wszystkie wnioski przekazane do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały ocenione negatywnie (z powodu niespełnienia przynajmniej jednego z kryteriów zawartych w części A i/lub B Karty Oceny Formalno-Merytorycznej). W związku z powyższym nie zostanie opublikowana lista rankingowa dla w/w konkursu. Lista członków KOP...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.05.00.-IZ.00-02-028/15

Informujemy, że w dniu 23.08.2016 r. została zawarta umowa na realizację projektu w ramach naboru nr RPDS.08.05.00.-IZ.00-02-028/15 (Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych). Infomacje o projekcie wraz danymi kontaktowymi - pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 9.03.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 4.01.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 14.12.2016r.)  - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 7.11.2016r.)  -...

Wyniki naboru konkurs RPDS.09.01.03-IP.02-02-010/15 - OPS i PCPR - AJ

Instytucja Organizująca Konkursu informuje że, wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów przekazane do oceny kryteriów merytorycznych w ramach etapu oceny formlanomerytorycznej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej w konkursie nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-010/15 zostały ocenione negatywnie (z powodu...

Zestawienie zawartych umów w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

Zestawienie zawartych umów w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej - pobierz plik

Wyniki naboru konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15

Zestawienie zawartych umów w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (z dnia 29.06.2016r.) - pobierz plik Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 - pobierz plik Lista...

Wyniki naboru projektów pozakonkursowych (PUP) zrealizowanego w ramach Działania 8.1 - Nabór 2016 r.

Lista zawartych umów z PUP (nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-071/16) - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych (PUP) wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 (nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-071/16), według stanu na dzień 1.06.2016 r.  - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych (PUP) wybranych do...

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania-Działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - pobierz plik

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 według stanu na dzień 19.10.2015 r.

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 według stanu na dzień 19.10.2015 r. - pobierz plik

Lista zawartych umów, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej według stanu na dzień 04.11.2015 r.

Lista zawartych umów, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej według stanu na dzień 04.11.2015 r. - pobierz plik

Wyświetlanie 41 - 50 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10