Nabory

Przejdż na nową stronę poświęconą wdrażaniu RPO WD 2014

Od 8 sierpnia 2018 r. , wszelkie nowe dokumenty i informacje poświęcone wdrażaniu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy RPO WD 2014-2020 są publikowane tylko na nowej stronie - przejdź do nowej strony

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Nabór wniosku nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-310/18. Dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego w ramach Działania 8.2

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy , Typ projektu: 8.2.F PROJEKT POZAKONKURSOWY O dofinansowanie projektu może ubiegać się wyłącznie Wydział EURES w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. ...

Konkurs nr RPDS.09.01-01-IP.02-02-307/18 (typ opercji 9.1 B)

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach...

Konkurs nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A)

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków w celu wyboru operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój...

Identyfikacja projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy RPO WD 2014-2020

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8   Rynek Pracy,   Działania 8.2   Wsparcie osób poszukujących pracy   RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 wzywa...

Konkurs nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-305/18 (typ operacji 9.3 B)

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9...

Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18. Projekty pozakonkursowe PUP.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy    Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego,...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych –...

Wyświetlanie 1 - 10 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Przejdż na nową stronę poświęconą wdrażaniu RPO WD 2014

Od 8 sierpnia 2018 r. , wszelkie nowe dokumenty i informacje poświęcone wdrażaniu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy RPO WD 2014-2020 są publikowane tylko na nowej stronie - przejdź do nowej strony

Wyniki naboru nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-310/18

Lista projektów wybranych do dofinansowanie w ramach naboru (z dnia 17.07.2018r.) - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

Zestawienia, zawartych  umów (z dnia 6.08.2018r) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 21.06.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik ...

Wyniki naboru projektów pozakonkursowych PUP - nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18

Zestawienie zawartych umów (z dnia 8.06.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania (z dnia 10.05.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania (z dnia 7.05.2018r.) - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17

Zestawienie zawartych umów (z dnia 6.04.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 2.03.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 03.08.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 29.06.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 4.05.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.04.2018r.) - ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 23.02.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.04.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 15.02.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 04.07.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 04.04.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 28.02.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 29.03.2018r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 29.12.2017r.) - pobierz plik Ww. zestawienie zawiera pełną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu. Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 60 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10