Poradnik pt. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wersja styczeń 2018r.) - pobierz
Przykładowy wzór regulaminu rekrutacji do projektów (wersja styczeń 2018r.) - pobierz

Poradnik pt. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (archiwalna wersja luty 2017r.) - pobierz

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą - poradnik dla nowo powstałych przedsiębiorstw wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik dotyczący pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9 - pobierz plik

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnści dla osób z niepełnosprawnościami
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 - pobierz plik

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 (JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020) - pobierz dokument

Centralny system teleinformatyczny SL2014:
- Podręcznik Beneficjenta SL 2014 (Wersja 1.5) - pobierz dokument
- Podręcznik Beneficjenta SL 2014 ...więcej

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta RPO WD 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy (Działanie 8.1-8.4) i Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne – instrukcja do SL2014 - pobierz plik

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wersja aktualna z 14.06.2016r.) - pobierz dokument / (wersja archiwalna 9.07.2015r.) - pobierz dokument

Ulotka Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020