Od 8 sierpnia 2018 r. , wszelkie nowe dokumenty i informacje poświęcone wdrażaniu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy RPO WD 2014-2020 są publikowane tylko na nowej stronie - przejdź do nowej strony

1. Kto może realizować projekty w ramach RPO WD?

W ramach Osi Priorytetowych  dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o dofinansowanie projektów ubiegać się mogą  różnorodne podmioty, w tym:
● mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 ● jednostki samorządu terytorialnego,
 ● organizacje pozarządowe,
 ● podmioty ekonomii społecznej,
 ● instytucje nauki i edukacji, rynku pracy oraz integracji społecznej,
 ● wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki dotyczące potencjalnego realizatora projektu, jakie mogą zostać określone w regulaminie danego naboru wniosków.
Osoby prywatne chcące skorzystać z Programu (tj. zainteresowane np. szkoleniem, stażem lub dotacją na założenie własnej firmy) mogą wziąć udział w realizowanych projektach.
 
2. Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), odpowiedzialny jest za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w zakresie:
 
- Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
- Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
- Działania 8.3 Samozatrudnienie przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
- Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
- Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań
outplacementowych
- Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP
- Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy
oraz
- Działania 9.1 Aktywna Integracja
- Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
- Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
- Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie Społeczne
 
Formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach powyższych Działań szczegółowo opisane są w Regulaminach do ogłaszanych konkursów dostępnych w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.  Ponadto dokładne informacje na temat wsparcia projektów zawiera Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.
 
3. Jak starać się o dofinansowanie?
Projekty w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie i IX Włączenie społeczne wybierane są w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
Tryb pozakonkursowy skierowany jest do powiatowych urzędów pracy. Inne instytucje zainteresowane realizacją projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych, mogą składać wnioski w ściśle określonych terminach, w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.
Na każdy rok opracowywany jest harmonogram naboru wniosków. Dla każdego naboru przygotowywany jest regulamin oraz organizowane jest spotkanie informacyjne.
 
4. Harmonogram naborów wniosków

 
Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na 2019 rok. (wersja aktualna z 3.07.2017r.) pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja aktualna z 19.06.2018r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z 4.06.2018r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z 13.02.2018r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z 18.12.2017r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z 8.11.2017r.)
pobierz plik
Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na 2018 rok. (wersja aktualna z 26.06.2017r.) pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja aktualna z 21.09.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 23.08.2017r.)*  Wykaz zmian
pobierz plik
* - komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 stanowiacego, w zakresie ww. konkursu, odstępstwo od zapisów harmonogramu (z dnia 28.08.2017r.) pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalnalna z 4.07.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 21.06.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 9.05.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 21.03.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 14.02.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja z 20.01.2017r.) Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 21.11.2016r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja aktualna z 21.11.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 26.09.2016r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2016
(wersja z 26.09.2016r.) Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja aktualna z 26.09.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 27.07.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja aktualna z 27.07.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 29.06.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 10.03.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 25.11.2015r.)
pobierz plik 
Harmonogram naboru wniosków na rok 2016
(wersja archiwalna)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2015
(wersja archiwalna)
pobierz plik

5. Wykaz kandydatów na ekspertów

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów (obowiązujący od 27.10.2016) - pobierz plik
Zmieniony uchwałą nr 3813/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.05.2017r.  załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. (zmiana nie dotyczy dziedzin przyporządkowanych do DWUP-IP RPO WD) - pobierz plik

Aktualny Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach w ramach RPO WD 2014-2020 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (z dnia 27.10.2017r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach w ramach RPO WD 2014-2020 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (wersja archiwalna z dnia 03.03.2017r.) - pobierz plik

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach w ramach RPO WD 2014-2020 - Ochrona zdrowia (wersja z dnia 09.02.2016r.) - pobierz plik

Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 - Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (z dnia 27.02.2017r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 - Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 18.04.2016r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 - Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 21.03.2016r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 - Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 12.02.2016r.) -
pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 - Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 11.12.2015r.) - pobierz plik