Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19. Wrocław 25 lipca br.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie  nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19 . Nabór projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami...

UMWD. Szkolenia dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020.

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na cykl szkoleń dedykowanych Beneficjentom RPO WD 2014-2020. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej...

Szkolenie ZIT WrOF. Kwalifikowalność wydatków. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów. Wrocław - czerwiec 2019 r.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na szkolenia dla beneficjentów: Kwalifikowalność wydatków - Wrocław, 07 czerwca 2019 r. Wypełnianie wniosków o płatność i...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (organizacje pozarządowe i inne podmioty) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 RPO WD. Rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków, zamówienia publiczne. Wrocław - 20 maja 2019 roku

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów (poza jednostakami sektora finansów publicznych) będących beneficjentami projektów realizowanych ramach Działania 9.1 oraz 9.2, RPO WD, na spotkanie...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (OPS-y, PCPR-y, Gminy i Powiaty) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 dotyczące rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków oraz zamówień publicznych. Wrocław, 24 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy przedstawicieli OPS-ów, PCPR-ów, Gmin i Powiatów będących beneficjentami projektów realizowanych ramach Działania 9.1 oraz 9.2, RPO WD, na spotkanie dotyczące rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków oraz...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Wrocław 17 kwietnia br. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19. Nabór projektów z zakresu aktywnej integracji w Działaniu 9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie  nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19 . Nabór projektów z zakresu aktywnej integracji w Działaniu 9.1 A - drugi typ operacji oraz...

Spotkanie informacyjne powiatowych urzędów pracy (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP. Wrocław, 25 marca 2019 r.

Zapraszamy, przedstawicieli PUP (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) na spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP.   Spotkanie...

Spotkanie informacyjne powiatowych urzędów pracy (Subregion Wrocławski i Legnicki) związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP. Wrocław, 22 marca 2019 r.

Zapraszamy, przedstawicieli PUP (Subregion Wrocławski i Legnicki) na spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP.   Spotkanie zostanie...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - 14 marca br.. Konkurs nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w   konkursie nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19 . Nabór projektów na typ operacji 9.4.A., tj. na usługi wsparcia ekonomii społecznej i...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Nr konkursu: RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19

W związku z ogłoszonym w dniu 29 stycznia 2019 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-335/18

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-335/18 . Wybór projektów na realizację programu w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych. Spotkanie...

Jak przygotować, sprawdzić, wybrać, wyszkolić i utrzymać pracownika w dolnośląskich firmach korzystając z projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Spotkanie dla przedsiębiorców. Wrocław 11 grudnia 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. zapraszają Państwa na spotkanie informacyjne organizowane dnia 11...

Szkolenie ZIT WrOF. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka).

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Wypełnianie wniosków o...

Warsztaty dla beneficjentów. Prosty język w komunikacji pomiędzy realizatorem a uczestnikiem projektu unijnego oraz założenia dotyczące konkursów planowanych do ogłoszenia w 2019 roku.

Szanowni Państwo, odpowiadając na zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) zapraszamy beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WD 2014-2020 oraz PO WER  na warsztaty: Prosty język w komunikacji...

Spotkanie informacyjne dla PUP (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) w zakresie zamykania projektów pozakonkursowych, współfinansowanych z EFS - Wrocław, 22 listopada 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zamykania projektów pozakonkursowych dla powiatowych urzędów pracy z Subregionów Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego , realizujących projekty...

Spotkanie informacyjne dla PUP (Subregion Wrocławski i Legnicki) w zakresie zamykania projektów pozakonkursowych, współfinansowanych z EFS - Wrocław, 21 listopada 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zamykania projektów pozakonkursowych dla powiatowych urzędów pracy z Subregionów Wrocławskiego i Legnickiego , realizujących projekty...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (Organizacje Pozarządowe) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław, 26 listopada 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (OPS/PCPR/GMINY/POWIATY) projektów w ramach Działania 9.1 i 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław, 19 listopada 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym konkursem nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18

W związku z ogłoszonym w dniu 9 października 2018 roku konkursem nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18 w ramach Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  tj.  projektów z zakresu wdrożenia programów profilaktycznych, w...

Spotkanie informacyjne UMWD dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 10.4.1 - konkurs horyzontalny - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 10.4.1 – konkurs horyzontalny – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb...

Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces. - Konferencja DIP

Dolnośląska  Instytucji Pośrednicząca zaprasza na konferencję poświęconą tematowi:   „Proinnowacyjne otoczenie biznesu  na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces."   Konferencja odbędzie się w...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18 (typ projektów 8.2.A-E)

W związku z ogłoszonym w dniu 20 sierpnia 2018 roku konkursem w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.2 Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C) - konkursy horyzontalne. Wrocław 22 sierpnia 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C) . Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu ...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A). Wybór operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mmiśp poprzez usługi realizowane w ramach BUR - Wrocław, 10 lipca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A) na wybór operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr nr RPDS.09.01-01-IP.02-02-307/18 (typ operacji 9.1 B). Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, MOW,MOS - Wrocław, 6 lipca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem nr 09.01-01-IP.02-02-307/18 (typ operacji 9.1 B) na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób przebywających...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi- Wrocław, 21 czerwca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.4 RPO WD rozliczanie działań projektowych oraz wnioski o płatność - Wrocław, 14 czerwca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z   rozliczaniem działań projektowych oraz wnioskami o płatność, dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.4 RPO WD ...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.7 RPO WD - Wrocław, 25 maja 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.7 RPO WD w 2018 roku Spotkanie dla Beneficjentów zostanie zorganizowane w dniu  ...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (realizatorów) projektów (poza OPS i PCPR) w ramach Działania 9.1 i 9.2 RPO WD 2014-2020, w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław 16 kwietnia 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

W związku z ogłoszonym w dniu 23 lutego 2018 roku konkursem nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki

W związku z ogłoszonym w dniu 15 lutego 2018 roku konkursem nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - mieszkania chronione i wspomagane

W związku z ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2017 roku konkursem, na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych, nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług...

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka).

Gmina Wrocław pełniącą funkcję IP w ramach instrumentu ZIT WrOF, zaprasza na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficjentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r.  o cykl spotkań mających na celu m.in. przybliżyć zarys procedury Prawa...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

W związku z ogłoszonym w dniu 12 października 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r. o dodatkowy cykl szkoleń o tematyce ogólnej . Na spotkaniach poruszane...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

W związku z ogłoszonymi w dniu 27 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania   8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych   Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Typy projektów - 9.1 A oraz 9.1 C

W związku z ogłoszonymi w dniu 8 sierpnia 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja , Poddziałania  9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Szanowni Państwo informujemy o zmianie terminu spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców, związanego z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5, które pierwotnie zaplanowano na 11.08.2017 r. Z...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 9 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w...

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Wałbrzych 4 sierpnia 2017 r.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Urzędu Miasta w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawią możliwości w zakresie pozyskania środków unijnych będących w dyspozycji Dolnośląskiego...

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Świdnica 4 sierpnia 2017 r.

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Świdnica 4 sierpnia 2017 r.   W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 3 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

W związku z ogłoszonym w dniu 21 czerwca 2017 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach typu operacji 9.1.B., tj. projektów na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami...

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty. Wrocław - wrzesień 2017r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizuje w swojej siedzibie we Wrocławiu warsztaty z zakresu prawidłowej realizacji projektów. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wypełniania formularza zgłoszeniowego i przesłanie...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców, OPS-y i PCPR-y. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

W związku z ogłoszonym w dniu 31 maja 2017 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 dotyczącym projektów składanych w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania...

Spotkanie informacje dla projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17. Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

W związku z ogłoszonym w dniu 13 marca 2017 roku konkursem  nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkursy w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

W związku z ogłoszonymi w dniu 6 marca 2017 roku konkursami w ramach Osi 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania...

Spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Spotkanie dla realizatorów...

Spotkania informacyjne beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania informacyjne dla realizatorów projektów (beneficjentów) w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Spotkania zostaną...

Spotkanie informacyjne dla dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców - 15 grudnia br. Wrocław

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania pracowników spośród uczestników projektów skierowanych do pozostających bez zatrudnienia osób...

Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Poszerzamy Perspektywę”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konferencji Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Poszerzamy Perspektywę, która odbędzie się 16 grudnia 2016 r. we Wrocławskim Centrum...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców (OPS i PCPR) związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 9.1 RPO WD - 6 i 8 grudnia 2016 r.

W związku z ogłoszonymi w dniu 31 października 2016 roku konkursami w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, - kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 9.1 typ operacji A i C RPO WD - Wrocław 14 i 19 grudnia 2016 r.

W związku z ogłoszonymi w dniu 25 listopada 2016 roku konkursami w ramach w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja typ operacji A i C Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 16 grudnia 2016 r.

W związku z ogłoszonymi w dniu 7 listopada 2016 roku konkursami w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla Beneficjentów (realizatorów) projektów - Działanie 8.7 i 9.1 - Wrocław, 5 i 13 grudnia 2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (realizatorów) projektów ramach Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 05.12.2016r . w...

Wsparcie usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR) - Legnica 22.11.2016 r.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Dyrektorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z Zarządem Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. zapraszają PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI ROZWOJOWE na...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców - Poddziałanie nr 9.1.1 - Wrocław

W związku z ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2016 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-105/16 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne , Działania 9.1 Aktywna integracja , Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców - Działanie 9.1 Aktywna integracja (drugi typ operacji A i typ C)

W związku z ogłoszonymi konkursami nr w ramach Osi 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

W związku z planowanymi do ogłoszenia konkursami nr w ramach Osi 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjne dla...