Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Możliwość uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy”. 25 września 2019 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych Oddział w Wałbrzychu  – Inspektoratem  w Jeleniej Górze zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne zorganizowane w...

Aktywizacja osób bezrobotnych na Dolnym Śląsku przy pomocy środków unijnych. Spotkanie informacyjne 23 września we Wrocławiu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych na Dolnym Śląsku przy pomocy środków unijnych" ...

Konferencje ZIT WrOF. Fundusze dla niepełnosprawnych oraz Fundusze dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych. Wrocław 1 i 2 października br.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na: Konferencję pn.: „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19. Wrocław 25 lipca br.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie  nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19 . Nabór projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami...

UMWD. Szkolenia dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020.

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na cykl szkoleń dedykowanych Beneficjentom RPO WD 2014-2020. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej...

Szkolenie ZIT WrOF. Kwalifikowalność wydatków. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów. Wrocław - czerwiec 2019 r.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na szkolenia dla beneficjentów: Kwalifikowalność wydatków - Wrocław, 07 czerwca 2019 r. Wypełnianie wniosków o płatność i...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (organizacje pozarządowe i inne podmioty) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 RPO WD. Rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków, zamówienia publiczne. Wrocław - 20 maja 2019 roku

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów (poza jednostakami sektora finansów publicznych) będących beneficjentami projektów realizowanych ramach Działania 9.1 oraz 9.2, RPO WD, na spotkanie...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (OPS-y, PCPR-y, Gminy i Powiaty) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 dotyczące rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków oraz zamówień publicznych. Wrocław, 24 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy przedstawicieli OPS-ów, PCPR-ów, Gmin i Powiatów będących beneficjentami projektów realizowanych ramach Działania 9.1 oraz 9.2, RPO WD, na spotkanie dotyczące rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków oraz...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Wrocław 17 kwietnia br. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19. Nabór projektów z zakresu aktywnej integracji w Działaniu 9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie  nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19 . Nabór projektów z zakresu aktywnej integracji w Działaniu 9.1 A - drugi typ operacji oraz...

Spotkanie informacyjne powiatowych urzędów pracy (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP. Wrocław, 25 marca 2019 r.

Zapraszamy, przedstawicieli PUP (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) na spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP.   Spotkanie...

Spotkanie informacyjne powiatowych urzędów pracy (Subregion Wrocławski i Legnicki) związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP. Wrocław, 22 marca 2019 r.

Zapraszamy, przedstawicieli PUP (Subregion Wrocławski i Legnicki) na spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP.   Spotkanie zostanie...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - 14 marca br.. Konkurs nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w   konkursie nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19 . Nabór projektów na typ operacji 9.4.A., tj. na usługi wsparcia ekonomii społecznej i...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Nr konkursu: RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19

W związku z ogłoszonym w dniu 29 stycznia 2019 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-335/18

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-335/18 . Wybór projektów na realizację programu w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych. Spotkanie...

Jak przygotować, sprawdzić, wybrać, wyszkolić i utrzymać pracownika w dolnośląskich firmach korzystając z projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Spotkanie dla przedsiębiorców. Wrocław 11 grudnia 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. zapraszają Państwa na spotkanie informacyjne organizowane dnia 11...

Szkolenie ZIT WrOF. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka).

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Wypełnianie wniosków o...

Warsztaty dla beneficjentów. Prosty język w komunikacji pomiędzy realizatorem a uczestnikiem projektu unijnego oraz założenia dotyczące konkursów planowanych do ogłoszenia w 2019 roku.

Szanowni Państwo, odpowiadając na zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) zapraszamy beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WD 2014-2020 oraz PO WER  na warsztaty: Prosty język w komunikacji...

Spotkanie informacyjne dla PUP (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) w zakresie zamykania projektów pozakonkursowych, współfinansowanych z EFS - Wrocław, 22 listopada 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zamykania projektów pozakonkursowych dla powiatowych urzędów pracy z Subregionów Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego , realizujących projekty...

Spotkanie informacyjne dla PUP (Subregion Wrocławski i Legnicki) w zakresie zamykania projektów pozakonkursowych, współfinansowanych z EFS - Wrocław, 21 listopada 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zamykania projektów pozakonkursowych dla powiatowych urzędów pracy z Subregionów Wrocławskiego i Legnickiego , realizujących projekty...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (Organizacje Pozarządowe) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław, 26 listopada 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (OPS/PCPR/GMINY/POWIATY) projektów w ramach Działania 9.1 i 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław, 19 listopada 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym konkursem nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18

W związku z ogłoszonym w dniu 9 października 2018 roku konkursem nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18 w ramach Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  tj.  projektów z zakresu wdrożenia programów profilaktycznych, w...

Spotkanie informacyjne UMWD dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 10.4.1 - konkurs horyzontalny - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 10.4.1 – konkurs horyzontalny – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb...

Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces. - Konferencja DIP

Dolnośląska  Instytucji Pośrednicząca zaprasza na konferencję poświęconą tematowi:   „Proinnowacyjne otoczenie biznesu  na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces."   Konferencja odbędzie się w...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18 (typ projektów 8.2.A-E)

W związku z ogłoszonym w dniu 20 sierpnia 2018 roku konkursem w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.2 Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C) - konkursy horyzontalne. Wrocław 22 sierpnia 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C) . Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu ...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A). Wybór operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mmiśp poprzez usługi realizowane w ramach BUR - Wrocław, 10 lipca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A) na wybór operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr nr RPDS.09.01-01-IP.02-02-307/18 (typ operacji 9.1 B). Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, MOW,MOS - Wrocław, 6 lipca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem nr 09.01-01-IP.02-02-307/18 (typ operacji 9.1 B) na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób przebywających...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi- Wrocław, 21 czerwca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.4 RPO WD rozliczanie działań projektowych oraz wnioski o płatność - Wrocław, 14 czerwca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z   rozliczaniem działań projektowych oraz wnioskami o płatność, dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.4 RPO WD ...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.7 RPO WD - Wrocław, 25 maja 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.7 RPO WD w 2018 roku Spotkanie dla Beneficjentów zostanie zorganizowane w dniu  ...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (realizatorów) projektów (poza OPS i PCPR) w ramach Działania 9.1 i 9.2 RPO WD 2014-2020, w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław 16 kwietnia 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

W związku z ogłoszonym w dniu 23 lutego 2018 roku konkursem nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki

W związku z ogłoszonym w dniu 15 lutego 2018 roku konkursem nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - mieszkania chronione i wspomagane

W związku z ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2017 roku konkursem, na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych, nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług...

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka).

Gmina Wrocław pełniącą funkcję IP w ramach instrumentu ZIT WrOF, zaprasza na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficjentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r.  o cykl spotkań mających na celu m.in. przybliżyć zarys procedury Prawa...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

W związku z ogłoszonym w dniu 12 października 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r. o dodatkowy cykl szkoleń o tematyce ogólnej . Na spotkaniach poruszane...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

W związku z ogłoszonymi w dniu 27 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania   8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych   Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Typy projektów - 9.1 A oraz 9.1 C

W związku z ogłoszonymi w dniu 8 sierpnia 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja , Poddziałania  9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Szanowni Państwo informujemy o zmianie terminu spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców, związanego z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5, które pierwotnie zaplanowano na 11.08.2017 r. Z...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 9 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w...

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Wałbrzych 4 sierpnia 2017 r.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Urzędu Miasta w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawią możliwości w zakresie pozyskania środków unijnych będących w dyspozycji Dolnośląskiego...

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Świdnica 4 sierpnia 2017 r.

Informacja o spotkaniu informacyjnym z cyklu Akademii Inspiracji DWUP w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Świdnica 4 sierpnia 2017 r.   W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 3 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

W związku z ogłoszonym w dniu 21 czerwca 2017 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach typu operacji 9.1.B., tj. projektów na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami...

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty. Wrocław - wrzesień 2017r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizuje w swojej siedzibie we Wrocławiu warsztaty z zakresu prawidłowej realizacji projektów. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wypełniania formularza zgłoszeniowego i przesłanie...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców, OPS-y i PCPR-y. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

W związku z ogłoszonym w dniu 31 maja 2017 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 dotyczącym projektów składanych w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania...

Spotkanie informacje dla projektodawców. Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17. Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

W związku z ogłoszonym w dniu 13 marca 2017 roku konkursem  nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Konkursy w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

W związku z ogłoszonymi w dniu 6 marca 2017 roku konkursami w ramach Osi 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania...

Spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Spotkanie dla realizatorów...

Spotkania informacyjne beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania informacyjne dla realizatorów projektów (beneficjentów) w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Spotkania zostaną...

Spotkanie informacyjne dla dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców - 15 grudnia br. Wrocław

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania pracowników spośród uczestników projektów skierowanych do pozostających bez zatrudnienia osób...

Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Poszerzamy Perspektywę”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konferencji Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Poszerzamy Perspektywę, która odbędzie się 16 grudnia 2016 r. we Wrocławskim Centrum...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców (OPS i PCPR) związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 9.1 RPO WD - 6 i 8 grudnia 2016 r.

W związku z ogłoszonymi w dniu 31 października 2016 roku konkursami w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, - kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 9.1 typ operacji A i C RPO WD - Wrocław 14 i 19 grudnia 2016 r.

W związku z ogłoszonymi w dniu 25 listopada 2016 roku konkursami w ramach w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja typ operacji A i C Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD - Wrocław 16 grudnia 2016 r.

W związku z ogłoszonymi w dniu 7 listopada 2016 roku konkursami w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy - projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących...

Informacja o spotkaniach informacyjnych dla Beneficjentów (realizatorów) projektów - Działanie 8.7 i 9.1 - Wrocław, 5 i 13 grudnia 2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (realizatorów) projektów ramach Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 05.12.2016r . w...

Wsparcie usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR) - Legnica 22.11.2016 r.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Dyrektorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z Zarządem Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. zapraszają PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI ROZWOJOWE na...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców - Poddziałanie nr 9.1.1 - Wrocław

W związku z ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2016 roku konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-105/16 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne , Działania 9.1 Aktywna integracja , Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców - Działanie 9.1 Aktywna integracja (drugi typ operacji A i typ C)

W związku z ogłoszonymi konkursami nr w ramach Osi 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców. Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

W związku z planowanymi do ogłoszenia konkursami nr w ramach Osi 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkania informacyjne dla...