Ogłoszenie naboru wniosków na działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych. Konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18