Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17. Aktualizacja wyniku konkursu.