Konkurs nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A)