Nabór wniosków na projekty OPS i PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18