Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 - aktualizacja.